Apotekets salgs- og leveringsbetingelser for veterinære lægemidler til erhvervsprofessionelle.

Disse betingelser er gældende for ethvert salg til erhvervsprofessionelle af veterinære lægemidler. Samhandlen sker i henhold til købelovens regler med de undtagelser, der omtales nedenfor.

1. Pris og levering
De angivne priser er ekskl. moms. Med mindre andet er aftalt, er de anførte leveringstider med forbehold for rimelige tidsoverskridelser. Ved levering opkræves fragtomkostninger, med mindre andet er aftalt.

2. Betaling
Betalingsbetingelserne anføres på fakturaen eller ordrebekræftelsen. Ved forsinkelse betales rykkergebyr og morarenter i henhold til gældende lovgivning.

3. Risikoens overgang
Sælges fragtfrit overgår risikoen ved varens udlevering til køber. Sælges ab fabrik overgår risikoen ved overgivelse til fragtfører.

4. Mangler
Køber kan alene påberåbe sig mangler ved det købte i en periode på seks måneder efter levering. Således er reklamationsadgangen fraveget i købelovens § 54, jf. § 1, stk. 1. Det købte skal indleveres til sælgers adresse med henblik på afhjælpning eller omlevering, med mindre andet er aftalt. Eventuel efterfølgende fremsendelse til køber sker for købers regning, med mindre andet er aftalt. Enhver benyttelse skal ske i henhold til lægemidlets skriftlige anvisning i f.eks. indlægssedlen eller i henhold til dyrlægens ordination. I tilfælde af mangler ved det solgte skal der ske omgående reklamation uden ugrundet ophold, og som hovedregel inden én uge. Der fraskrives ethvert ansvar for driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste og andet indirekte tab.

5. Produktansvar
Produktansvar for tingskade (skade på dyr) begrænses til kr. 1.000.000,00 pr. skadebegivenhed. Sælger er ikke ansvarlig for driftstab , avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Køber forpligter sig til at friholde sælger for krav fra tredjemand, i den udstrækning, at sælgers ansvar er reguleret overfor køber. Produktansvar for personskade og forbrugertingskader erstattes uanset ovenstående efter gældende regler herom.

6. Force majeure
For force majeure med deraf følgende ansvarsfrihed for sælger anses fejl eller forsinkelser i leveringer fra sælgers leverandører, hvilket også gælder selvom de angivne omstændigheder kun måtte ramme de af sælger trufne leveringsforanstaltninger.

7. Værneting og lovvalg
Tvister afgøres efter dansk ret ved Retten i København.